Giải pháp
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/bms/00%20bms.jpg

Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/access/00%20access.jpg

Hệ thống Kiểm soát vào ra (Access Control)

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/cctv/00%20cctv.jpg

Hệ thống Giám sát hình ảnh (CCTV)

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/smarthome/00%20smart_home_rs.jpg

Hệ thống nhà thông minh (Smarthome)

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/hotel%20room/00%20hotel%20room_rs.jpg

Hệ thống Tự động hóa phòng khách sạn

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/lighting/00%20lighting%20rs.jpg

Hệ thống Điều khiển chiếu sáng

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/pms/00%20pms-rs.jpg

Hệ thống Quản lý năng lượng (PMS)

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/pa/00%20pa.jpg

Hệ thống Âm thanh công cộng & cảnh báo cháy

Detail
http://www.g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p/car%20parking/00%20car_parking_system_rs.JPG

Hệ thống Bãi đỗ xe thông minh (Car Parking)

Detail
http://g-techs.com.vn/upload/images/gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1m/infras-auto.png

Tự động hóa cơ sở hạ tầng

Detail