Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: TP, HCM, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp hệ thống quản lý tòa nhà BMS, hệ điều khiển vào ra Acceess control

Giai đoạn: 2016 - 2016