Trung tâm lưu trữ số 3

Chủ đầu tư: Chính phủ Việt Nam

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Khối lượng công việc: Cung cấp Hệ thống Quản trị tòa nhà BMS, Thiết bị trường HVAC

Giai đoạn: 2016 - 2016